نیمی ازیادت رابه تمامی دنیانخواهم داد،

بی آنکه بخواهم به یادم باشی..