آدمیست دیگر ...


یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد!


دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور ..!