من چرا همیشه باید منتظر بمونم؟؟؟

 

جرا خودم رو نمیتونم راضی کنم که باید دل بکنم؟