تابستان رفت...!

پاییز رفت...!

زمستان هم می رود...!

از وقتی تو رفتی _

دیگر باور نمی کنم هیچ چیز ماندنی باشد