بر خاک بخوان نازنینم


آواره شدن حکایت سختی نیست


از پاکی اشک های خود فهمیدم


لبخند همیشه راز خوشبختی نیست