گاه به طوفان نیاز است تا انسان قدر آرامش بداند

 

گاه باید به اوانسان آسیب رسد تا با احساس تر شود

 گاه انسان باید در شک و تردید باشد تا به دیگری اطمینان کند

گاه انسان باید در گوشه ای تنها بماند تا واقعیت وجود خود را بشناسد

گاه انسان باید از شیفتگی رها شود تا به آگاهی برسد

 

گاه انسان باید کاملا بی احساس باشد تا بتواند همه چیز را حس کند

 

گاه انسان باید در اوج شور و احساس باشد تا به قلب او راه یافت و او به روی عشق در بگشاید