وااااااااای خدایا .......................

هیچ  بنده و  کافری به درد دندون مبتلا نشه

مخصوصا از نوع جراحی لثه