دل من می گیرد
از نبودن هایت
و تو انگار مرا یادت نیست...!