لاشـــه ی عاشقی ام سگ خور نامردی تو


اینقدر خون به دلم هست که هارت بکند..