شاید اتفاق عجیبی نباشد...!!!


اما من....


دیگر خندیدن بلد نیستم....