وقتی عصبی و دلتنگم

دوست دارم

با لگد برم تو صورت اینایی که

دید قشنگی به زندگی دارن