پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه

رسد به دوری
 
در یک عشق هزار مصیبت نهفته است .

عشق راهنمای زندگی و تعیین کننده پیشرفت آن است .

عشق وقتی به حرف عقل گوش میدهی که رفته باشد .

عشق غالبا یک نوع عذاب است ولی محروم بودن از آن

مرگ است .

وقتی که موضوع عشق در میان است پای عقل میلنگد .

هیچ چیز به عشق نمیتواند حکومت کند بلکه این عشق

است که حاکم بر همه چیز است .

در دنیا تنها دو چیز زیباست زن و گل .

کسیکه زن خوب بدست آورد بزرگترین سرمایه را بدست

آورده است .(قابل توجه سروش عزیز..نویسنده وبلاگ ضد زن)

زندگی دریای متالاطمی است که قطب نمای آن محبت .