دوست داشتن


ربطی به دیدن ندارد...


آدم ها


خدا را هم دوست دارند هنوز...!