دلم یک دیوانه میخواهد


که تا صبح


با او ، از غم های خود بگویم


و او تا سحر


به غمهایم بخندد!