وقتی ستاره ی من شدی ، هیچ تلسکوپی هنوز ترا ندیده بود ...

وقتی کهکشان ِ من شدی ، هیچ منجمی به بودنت پی نبرده بود ...

وقتی دلم به چشمان ِ تو میدان داد ،

هنوز کسی درست نمی دانست دایره چیست ..؟

وقتی ماه ِ من شدی ،

هنوز نیمی از ماه برای ِ کل ِ دنیا ناشناخته بود ..!

وقتی صدایت کردم

کسی هنوز معنای ِ بهترین نام را نمی فهمید ..!