شادی ما بسته به اتفاقاتی که برای ما

 رخ می دهد نیست ،

 بلکه به چگونگی واکنش ما در برابر آنها بستگی دارد.

اگر واکنشمان مثبت باشد ،

 هیچ رویدادی نمی تواند ما را اندوهگین کند.