مرا نصیب غم آمد، به شادی همه عالم


چرا که از همه عالم، محبت تو گزیدم