عشق یعنی دو کبوتر پرواز     عشق یعنی دو قناری آواز

عشق یعنی من و یک دنیا حرف    عشق یعنی تو و یک عالم راز

عشق یعنی دو نگه یک برخورد        عالمی حرف ولی در ایجاز

 عشق یعنی دو غزل تنهایی           مثنویهایی پر از سوز و گداز

عشق یعنی سخن دل گفتن        به اشارت،به کنایت به مجاز 

عشق یعنی تو مرا میرانی       من به صد حوصله می آیم باز

بی تو من کهنگی یک پایان      با تو من تازگی صد آغاز