هیچی مثل یه عطر آشنا ،

 

عمق فاجعه رو نمی کوبه تو مغزت . . .