تو را اندازه شب های مستی دوســـت دارم

تو را به قدر تموم ملک هستی دوست دارم

برایم این پریشون حالیا یعنی عــــــــــــبادت

تو را جانا به حد خود پرستی دوست دارم