١۴فروردین ...

١۵تیر....

٢٢ تیر......

۶شهریور.....

٢٢آذر......

٢٨دی......

٧اسفند.... 

این روزها در تقویم هیچ خدایی ثبت نشده

فقط تو می دانی و من


البته بعید میدونم یادت مونده باشه