آخر گذشت


آن زمان کهنه ی دیدار


رفت آن ثانیه های پر هیاهو


شکست آن لحظه های زیبا


و تو ، چه ساده گذشتی از این همه احساس