هیچ کس کامل نیست

مگر اینکه

در دام عشق او اسیر شوی