وقتی سعی می کنی عملی را تلافی کرده

و حسابت را با دیگری صاف کنی،

تنها به او اجازه می دهی بیشتر تو را برنجاند