تا دریا راهی نیست اما تا دریا شدن راه بسیار است ...