گاه انسان باید با بخت بد روبه رو شود

 تا هدفش را بهتر بشناسد