گاه انسان باید در سختی باشد تا به دیگری دست یاری دهد