در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی ،

 حکم آنچه تو فرمایی