تو دنیای منی

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،

به دنیا اعتمادی نیست