یادت باشد فرقی نمیکند تو دل ببری یا من دل ببازم ،


اگر حکم ، حکم دل نباشد .


اگر عقل حکم کند ،


دیر یا زود یکنفر خواهد برید