نبودن هیچگاه ادم را ناراحت نمیکند ،

این ندیده گرفته شدن هاست

که ادم را سرویس می کند