آن خطاط سه گونه خط نوشتی

یکی او خواندی ، لا غیر

یکی را هم او خواندی هم غیر

یکی نه او خواندی نه غیر او

آن خط سوم منم

مرا بخوان

که خط سوم تو ام