تپش قلب گربه 2 برابر قلب انسان است.

قلب گربه در یک دقیقه بین 110 تا 140 بار می‌تپد