چشم شتر برای محفوظ ماندن در برابر

 شنهای صحرا 3 پلک دارد