مادرجون عزیزمون تو یه شب سرد برفی

چشماشو برای همیشه بست و مهمون همیشگی خاک شد...

 باورم نمیشه.....

پشت این برف لعنتی موندم....

حتی نتونستم واسه آخرین بار ببینمش

ما دیگه مادرجون نداریــــــم 

روحت شاد.... دیدار به قیامت.