چشم شتر برای محفوظ ماندن

 در برابر شنهای صحرا 3 پلک دارد