علی که اصفهانی بوده و بهمن همشهریش سرباز بودن.

بهمن میمیره،

علی میره برای خانواده بهمن تلگراف بزنه که بهمن مرده.

مسئول تلگراف‌خونه می‌گه:هر کلمه هزار تومان،

برای تاریخ و امضا هم پول نمی‌گیریم.

 

علی می‌گه بنویس:

بهمن تیر خرداد مرداد