ابتدا خداوند زمین را آفرید

 سپس استراحت کرد،

و بعد خداوند مرد را آفرید

 سپس استراحت کرد ...

 بعد زن را آفرید....

بعد از آن نه خداوند استراحت کرد ،

 نه مرد نه زمین!!