خاطرات ِ با تو بودن ترمیم نمی خواهد !

 

جان می گیرم ، با آن زخم ها