گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است!


داشتن بعضی ها، تنهاترت می کند...