اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد

به این معنی نیست

که تو را با تمام وجودش دوست ندارد