هر قفل شماره‌دار ممکن است یک میلیون رمز داشته باشد