هرکه دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم


دیدم این دست محبت ، حلقه دار منه