چند روز است

دائم به زیر دلت فکر میکنم!

خوشی ها دقیقا کجایش را زدند؟