ظروف پلاستیکی تقریبا 50 هزار سال

 در برابر تجزیه وفساد مقاومند