اگر در یک سال هیچ یک از نسلهای

 یک جفت مگس نر وماده از بین نروند ،

 حجم مگسهای متولد شده

 با حجم کره زمین برابر میشود