یکی از رودهای کامبوج 6 ماه سال

 ازشمال به جنوب و6ماه دیگر از جنوب به شمال جریان دارد