خرس کوالا هر گز آب نمی‌نوشد

و آب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می‌کند