عشق ،

خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی

از بقیه ی آدم های معمولی است .