قاره کوچک استرالیا

 دارای بزرگترین منبع

 بوکسیت یا هیدروکسیدآلومینیوم

در جهان است